On Tuesday, July 27th…. A HUGE CONGRATULATIONS to our “Farkle” winners!!

 

GOLD                                               BRONZE

20210728 111228Bob FARKLE GOLD 203x300 - OLYMPIC WEEK: Week 1: "Farkle" Winners20210728 110657June MIM War w  Noodles Bronze 300x227 - OLYMPIC WEEK: Week 1: "Farkle" Winners